Dåb i Skæring Kirke

SÅDAN GØR VI
I begyndelsen går præst og dåbsforældre ind i procession med barnet, mens alle rejser sig op. Dåben ligger efter 2. salme.

VELKOMST
Dåbsfamilie og faddere kommer op til døbefonten.

LOVPRISNING
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som i sin store barmhjertighed
har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. 

BØN
Lad os alle bede!
Herre vor Gud, himmelske Far! 
Vi takker dig for NN,
for det under, du har lagt i vore hænder, og den tillid, du har vist os. 
Tak for, at han/hun kom godt gennem fødslen, og at du lod glæden fødes af smerten.
Vi ved ikke, hvad livet vil rumme for ham/hende,
og derfor beder vi dig: 
Tag ham/hende ind i din nærhed,
lad ham/hende ikke møde mere ondt, end han/hun kan bære. 
Giv ham/hende din Helligånd og velsignelse i dåben, 
så han/hun altid må høre dig til, kende din styrke
og får hjælp til at leve i sandhed og kærlighed alle sine dage. 
Amen

LÆSNINGER FRA BIBELEN (alle rejser sig)
Således taler vor Herre Jesus Kristus: 
»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« 


Evangelisten Markus skriver:
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. 
Så vil vi nu hjælpe NN til hans velsignelse ved at døbe ham/hende i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. 

TROSBEKENDELSEN (siges i kor af alle)
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. 
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd,
hvorfra han skal komme, at dømme de levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.

KORSTEGNELSE

(præsten tegner korsets tegn for ansigt og bryst på barnet)
Modtag det hellige korses tegn
både for dit ansigt og for dit bryst,
til et vidnesbyrd om,
at du skal tilhøre
den korsfæstede Herre Jesus Kristus. 

TILSPØRGSEL
Hvad er barnets navn? (Barnets fulde navn siges)
NN forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? – Ja!
Tror du – som bekendelsen lyder - på Gud Fader, den Almægtige, og på Jesus Kristus hans enbårne søn og på Helligånden? - Ja!
Vil du døbes på denne tro? - Ja! 

DÅBSHANDLING
(Præsten øser tre håndfulde vand på hovedet af barnet) 
NN jeg døber dig i Faderens 
og Sønnens 
og Helligåndens navn
Amen.
(hovedet tørres med en hjemmestrikket dåbsklud, som er en gave til barnet)

DÅBSVELSIGNELSE

(præsten lægger hånden på barnets hoved)
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden
og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang
fra nu og til evig tid! 
Amen. 

FADERVOR

(alle i kirken beder, mens fadderne har hænderne placeret på dåbsbarnet(s hoved))
Vor Far, du som er i himlene! 
Helliget blive dit navn,
komme dit rige, 
ske din vilje som i himlen således også på jorden; 
giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, 
men fri os fra det onde. 
For dit er Riget og magten og æren i evighed! 
Amen.


Fred være med dig!

TALE TIL FORÆLDRE OG FADDERE 
(herunder tændes et dåbslys for barnet, som det får med hjem efter gudstjenesten) 
En kort tale om den opgave, som forældrene nu står med: At fortælle barnet, hvad dåben betyder, og oplære det i den kristne tro. Den opgave skal fadderne overtage, hvis forældrene falder væk, før barnet er voksen.


Herefter fortsætter gudstjenesten.

Version 28. januar 2020